خاموت زن

در حال نمایش 2 نتیجه

دستگاه خاموت زن شامل سهام فلزی مانند میله، سیم، نوار و قطعات تشکیل دهنده دستگاه خم و برش میلگرد است که برای پیشرفت و معکوس کردن سایر وسایل به کار می رود.

دستگاه خاموت زن برای پیشبرد و معکوس کردن مواد ،خم دستگاه، برای هدایت و حمایت از مواد، چنگال مرکزی استفاده می شود. از گذشته تاکنون همواره نیاز به دستگاه و ماشین آلاتی برای خم برش میلگرد و خاموت زن بوده است. با اختراع دستگاه خاموت زن مواد با استفاده از خم به شکل رول درآمد که می توانستند مواد اولیه را با استفاده از دستگاه خاموت زن برش بزنند یا خم کنند.