32868320 - 041

مشتریان ما

– شرکت ساختارپردازان
– مهندس حاج حسنی
– شرکت عمران آبادی تبریز
– شرکت بتن آذر
– شرکت پارس پنل
– شرکت سگال آذر
– شرکت هلال دشت
– شرکت تجهیز کانال ارس
– شرکت توسعه سیلوها
– شرکت جی کار
– موسسه عاشورا (کارگاه تبادل)
– شرکت تیک آب تبریز
– شرکت اورین سازان
– شرکت سابیر بین المللی
– شرکت عمران نیرو
– شرکت آب الماس
– شرکت بتن سازه آذربایجان
– شرکت پایند آب کوشا
– شرکت عرشه ساز تبریز
– شرکت طهیه
– شرکت آسادیول

– شرکت سدیدپایه
– شرکت رضوان مکان
– شرکت قلعه نمای تبریز
– شرکت کوثر آذربایجان
– شرکت هزار طرح
– شرکت هرم عمران آذر
– شرکت آیتوک
– موسسه امین
– شرکت جغاتو
– شرکت بیس راه
– شرکت آرمان نصر آذربایجان
– شرکت آذر اتفاق
– شرکت آبیاران پهن دشت
– شرکت ایران یول