32868320 - 041

قالب مدولارستون

نحوه قرارگیری پانل ها در کنار کنج ها و شکل گیری ستون مدولار

قالب مدولار ستون

قالب مدولار ستون