32868320 - 041

عایق ها و پوشش های بتن

عایق بندی ساختمان کلا به هر چیزی می تواندتعلق یابد.

اغلب عایق ها و پوشش های بتن در ساختمان به چند دسته کلی تقسیم می شوند

که به منظور عایق حرارتی،عایق صوتی، عایق آتش، عایق ضربه، و عایق رطوبتی در ساختمان ها استفاده می شود.

عایق ها و پوشش های بتن

عایق سفید

عایق امولسیونی 

پوشش آکریلیکی‎

رنگ استخری

رنگ بتن پودری

رنگ بتن مایع