32868320 - 041

دروست کردنو فروشتني جه گ وسه قفي کونکريت

هه موو جوره جه گ سه قفی،دروست کردنو فروشتني جه گ و که لو په لي حه دادي و سه قفي کونکريت

ئاما ده ين بو دروست کردني هه مو جوره جه گيک 3 و 4 و 5 مه تري

په يوه ندي کردن،گوره ترين کارگه ي جه ک له ولاتي ئيران،

که لو په لي حه دادي،کارگه ي جه ک سه قفي کونکريت ،جيهازي و ئه سکه

جه گ سه قفی

بو دارشتنی سه قفی دیوار له راستای جیبه جی کردن سه قفه کان دا جا چ که لک له داله کونکریتییه کان و شیش و بلوک وه

رگرین، ئه ندازه ی ئه و جه که سه قفییانه 2 تا 5 میتر ده بینت

په يوه ندي کردن    جه گ سه قفی

 

 

 

       04132868320-22

شمع فلزی

جک سقفی و شمع فلزی

 

جه گ وسه قفي کونکريت

جه گ وسه قفي کونکريت