32868320 - 041

براکت ریل گذاری

براکت ریل گذاری جهت تنظیم شیب و بتن ریزی خط ریل مترو و خط راه آهن

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

ارسال به سراسر کشور

تماس

09143112147

04132868320-22