32868320 - 041

اسپیسر ماکس فیکس

برای ایجاد پوشش بتنی از ماکس فیکس استفاده می شود، در انواع سازه های میلگردی مثل

تیرها،پوترها،شنازهاو کف ها با وزن متوسط، ماکس فیکس های تولید شده در شرکت ما قادر به متحمل بار نقطه ای تا180  کیلوگرم می باشد.

اسپیسر ماکس فیکس و استفاده آن

دارای دو شاخک قفل کن می باشد، و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز متوسط مورد استفاده قرار می گیرد

ماکس فیکس ها بصورت عمودی در زیر میلگرد های اصلی قرار می گیرد.

اسپیسر

اسپیسر

 

اسپیسر ماکس فیکس

کف های نیم سنگین: میزان مصرف 4 عدد در هر متر می باشد.

تیرها و پوتر ها: میزان مصرف در هر متر طول 3 عدد با فاصله 60الی 70 سانتیمتر.

نکته ای که در استفاده از اسپیسر ماکس فیکس مهندسین ما تاکید می کنند:

استفاده برای میلگرد های 8 الی 22 میلی متر و به طور کل شبکه های میلگرد با وزن متوسط پیشنهاد می شود.

تماس

09143112147

04132868320-22